مسابقه طراحی نمای ساختمان آفتاب

محل اجرا: تهران

کارفرما: شرکت بازرگانی معماران تجارت آفتاب

با توجه به محل قرارگیری ساختمان در یکی از نقاط استراتژیک شهر، تیم طراحی سعی نموده که تا با در نظر گرفتن مسائل اجرایی و محاسباتی بر روی فرمهای معماری، نمایی از جهت پایداری و جذابیت طراحی نماید که با نوآوری تکنولوژیکی روز استفاده شده و به سمت طراحی سیستمی و با پاسخگوئی به محیط تغییر یابد. نمای دو پوسته طراحی شده با کمک اجزای سه پری شکل که ماهیت مدولار دارند کمک به ایجاد طرحی مدولار و در عین حال داینامیک مینماید. نحوه قرار گیری این اجزا متاثر از تحلیل تابش خورشید بوده و می توان شدت نور ورودی را با تغییر تراکم مدول کاهش و یا افزایش داد؛ البته علاوه بر این، مکانیزم پویایی نما ، چرخش مدول های پوسته در اثر نیروی باد می باشد. پویایی طبیعی پوسته نما توسط چرخش مدول های طراحی شده به کمک نیروی باد در هر لحظه