هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره

علیرضا فریدی

سمت : مدیرعامل رئیس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران

مهناز محمودی زرندی

سمت : نائب رئیس هیئت مدیره

دکتری معماری از دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات)

مهرناز صاحب جمعی

سمت : قائم مقام مدیرعامل

کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه لاساپینزای رم

نسیم نظری

سمت : عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران