مجتمع کلاسهای آموزشی فرقانی

محل اجرا: کاشان

مساحت : 3600 متر مربع

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و  خدمات بهداشتی درمانی کاشان

مجتمع کلاس های آموزشی فرقانی با توجه به اقلیم گرم و خشک کاشان در حاشیه کویر قرار گرفته و نقش معابر و فضاهای باز اطراف ساختمان در تنظیم شرایط آب و هوایی و تبادل حرارتی ساختمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا طراحی ساختمان در گودال باغچه صورت گرفته که این امر خود به عنوان یکی از عناصر پایه به لحاظ پایداری مورد ارزشیابی قرار می گیرد و نقش مهمی در سازگاری با محیط اطراف همانند معماری بومی این منطقه را داراست. همچنین با توجه به سایه اندازی ساختمان در مسیر به وجود آمده اطراف، برگرفته از راه حل منطقی قدیمی جهت حفظ امنیت و حریم خصوصی معماری سنتی این منطقه می باشد.

با استفاده از ترکیب نمای آجر نسوز و سنگ تراورتن به کمک فرمهای متناسب با فضاهای آموزشی کمک به ایجاد و هویتی متناسب با کاربری ساختمان شده است. کلاس‌های آموزشی فرقانی در 4 طبقه شامل آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی، کلاسهای آموزشی، فضاهای اداری و بوفه و دیگر فضاهای خدماتی می باشد.با توجه به نظارت عالیه و مقیم که جز خدمات این مشاور جهت اجرای پروژه بوده ، در طراحی فضاهای داخلی و نظارت بر اجرای آن سعی بر ایجاد فضایی پرنور و گرم جهت القای حس آرامش و صمیمی در این فضای آموزشی و تحقیقاتی شده است.