مجتمع مسکونی برزیل

 محل اجرا: تهران-خیابان برزیل

مساحت : 1300 متر مربع

کارفرما: آقای زمانی