بیمارستان سوختگی و عفونی آبادان

 محل اجرا: آبادان

مساحت : 10000 متر مربع

کارفرما : دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان

بیمارستان سوانح سوختگی آبادان در 5 طبقه با 44 تخت در مجاورت بیمارستان طالقانی آبادان طراحی شده است. بخش‌های در نظر گرفته شده در ایـن مـرکز درمـانی شـامل درمانـگاه و اتاق‌های ویزیـت پزشـکان، تصویر برداری پزشکی، اورژانس، آزمایشگاه، مراقبتهای ویژه BICU، بستری عفونی، گرافت، بستری غیرعفونی، بخش جراحی و استریل مرکزی و فضاهای خدماتی و پشتیبانی شامل بخش اداری، رختشویخانه و آشپزخانه و بخش مورگ می باشد. حجم کلی پروژه متشکل از دو حجم مکعب مستطیل بوده که توسط یک پل ارتباطی از طبقه اول به بالا به یکدیگر متصل بوده و فضای زیر این پل در طبقه همکف کمک به ایجاد گشایش حجمی و دعوت کنندگی بیشتری برای ورودی های درمانگاه و ورودی فرعی بیمارستان نموده است و همچنین با ایجاد سایه به بالا بردن آسایش نسبی مراجعین با توجه به شرایط آب و هوایی و تابش  آفتاب در بیشتر فصول سال کمک می نماید.