بیمارستان دیالیز آبادان

محل اجرا: آبادان

مساحت : 4000 متر مربع

کارفرما : دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان

 بیمارستان دیالیز آبادان در 4 طـبقه دارای 82 تخت دیالیز بوده و شامل بخش های مختلف از جمله کلینیک، آزمایشگاه، بخش اداری، سالن های دیالیز و بخش ایزوله و فضاهای پشتیبانی و خدماتی مربوطه می باشد.