ساختمان اداری-امدادی و توانبخشی نوشهر

محل اجرا: نوشهر

مساحت : 3500 متر مربع

کارفرما: جمعیت هلال احمر استان مازندران

ساختمان اداری – امدادی و توانبخشی نوشهر در 4 طبقه شامل کاربری های تجاری، درمانی و اداری و اقامتی میباشد. با توجه به کاربرهای متعدد تعریف شده در مجموعه، ساختمان در عین یکپارچگی حجم و فرم ارائه شده می بایست دارای ورودی های متعدد با منعکس کردن کاربری مربوطه در نمای آن جبهه را دارا می بود. لذا نمای سرامیک با ترکیبی از کرتین وال و گریل های آهنی انتخاب شده و در قسمت صلب نما نیز شکاف های افقی به صورت رندم با تعریف کردن بازشوی پنجره ها بازی مدرنی را باتوجه به توازن کلی فرم به وجود آورده است.ساختمان اداری امدادی و توانبخشی نوشهر در 4 طبقه شامل کاربری های تجاری، درمانی و اداری و اقامتی میباشد. با توجه به کاربرهای متعدد تعریف شده در مجموعه، ساختمان در عین یکپارچگی حجم و فرم ارائه شده می بایست دارای ورودی های متعدد با منعکس کردن کاربری مربوطه در نمای آن جبهه را دارا می بود. لذا نمای سرامیک با ترکیبی از کرتین وال و گریل های آهنی انتخاب شده و در قسمت صلب نما نیز شکاف های افقی به صورت رندم با تعریف کردن بازشوی پنجره ها بازی مدرنی را باتوجه به توازن کلی فرم به وجود آورده است.